+31 6 41210411
info@elmar-jansen.nl

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Elmar Jansen (hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’), een onderneming gevestigd op adres: Fioringrasstraat 25-27, 1313LB  Almere. Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73595241.

1.​ ​Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Opdrachtgever – Iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

Opdrachtnemer – Elmar Jansen – Online marketing, een onderneming met als KVK nr: 73595241.

Partijen – Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Offerte – Een aanbod van opdrachtnemer, zoals dat in een document aan opdrachtgever is verstrekt.

Overeenkomst – Een afspraak welke door beide partijen is ondertekend of digitaal geaccordeerd, waarin de door opdrachtnemer te verrichten – en door opdrachtgever te aanvaarden – werkzaamheden zijn vastgelegd en waarbij ook de voorwaarden en condities waaronder dit gebeurd, zijn bepaald.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, en alle aanbiedingen, opdrachtverlening diensten etc. tussen partijen. Ook wanneer die niet leiden tot- of in verband staan met een overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering diensten van derden worden betrokken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. In geval van vernietiging van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, tast dit niet de geldigheid van de overige algemene voorwaarden of overeenkomst aan.

3. Offertes/aanbiedingen

 1. Een offerte van opdrachtnemer is voor opdrachtgever vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Een offerte is 14 dagen geldig gerekend vanaf de dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Opdrachtgever is aan de inhoud van de offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen zijn akkoord met de volledige offerte kenbaar maakt. Indien deze kennisgeving na 14 dagen plaatsvindt heeft de opdrachtgever het recht af te wijken van de offerte
 4. Aanbiedingen/offertes kunnen door opdrachtnemer tot 7 dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtgever niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig deel van de aangeboden totaalprijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.
 7. Opdrachtnemer kan niet aan zijn/haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte/aanbieding een vergissing en/of verschrijving en/of rekenfout bevat. Van opdrachtgever wordt geacht onjuistheden in de offerte te melden aan opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt het recht om kennelijke verschrijvingen in de offerte te corrigeren alvorens een overeenkomst te sluiten.

4. Overeenkomst en opzegging

 1. Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien deze door beide partijen is ondertekend of bevestigd.
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders overeenkomen. In dit geval komen partijen een feitelijke datum van aanvang en beëindiging overeen.
 3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor beide partijen opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt altijd schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van de lopende maand + 2 kalendermaanden.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is voor beide partijen tussentijds opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd geschiedt altijd schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van de lopende maand + 1 kalendermaand.
 5. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op het concreet verbeteren van specifieke KPI’s (posities, sessies, linkbuilding etc.) is na een startperiode van 3 maanden voor beide partijen tussentijds opzegbaar. Opzegging van deze overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van de lopende maand + 1 kalendermaand.
 6. Opdrachtnemer is na beëindiging nooit tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding verplicht.
 7. Na opzegging blijven partijen gehouden aan het voldoen van de verplichtingen over en weer, tot de overeenkomst daadwerkelijk tot een einde is gekomen.
 8. Na het eindigen van een overeenkomst blijft het gestelde in artikel 10 (geheimhouding) van kracht.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen op lopende overeenkomsten. Indien opdrachtnemer hiervan gebruik maakt, zal dit aangekondigd worden in november, en ingaan in januari, het daarop volgende kalenderjaar.

6. Reizen

 1. Reiskosten binnen Nederland zijn tot een maximum van 500 km per maand inbegrepen, gerekend van deur tot deur. Indien de reisafstand die opdrachtnemer moet afleggen dit aantal overstijgt behoud opdrachtnemer zich het recht voor om deze kosten in rekening te brengen á €0,19 per kilometer met een minimum van €50,-
 2. Bij reizen naar een locatie buiten Nederland worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de reiskosten, de verblijfskosten, overnachtingen en reistijd (tegen het geldende uurtarief) in rekening gebracht bij opdrachtgever.

7. Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden elke factuur van opdrachtnemer te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling geschied door middel van overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats tenzij anders is overeengekomen.
 4. Bij samengestelde opdrachten zal maandelijks enkel het daadwerkelijk gerealiseerde deel gefactureerd worden.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De wederpartij is niet bevoegd om op het verschuldigde bedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. Indien een factuur niet binnen de in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.
 8. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente aan opdrachtnemer verschuldigd.
 9. Daarnaast heeft opdrachtnemer, Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, recht op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €100,-
 10. In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever richting opdrachtnemer direct opeisbaar.
 11. Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en alle diensten stop te zetten tot de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting.

8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Wanneer opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan verzoek om meerwerk of wijzigingen te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoelt in artikel 8.1 de prestaties van opdrachtnemer worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtnemer opdrachtgever van tevoren informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.
 5. Een in de overeenkomst overeengekomen termijn voor de voltooiing van werkzaamheden is ten alle tijden een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.
 6. Indien opdrachtnemer verwacht een afgesproken termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

9. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich daarmee de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer door te berekenen.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.
 4. Opdrachtnemer is uitgesloten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en deze aan opdrachtgever doorberekenen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtnemer voor zover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
 6. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
 7. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaardde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis

10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie of wanneer dit door de andere partij is medegedeeld.
 2. Het is beide partijen expliciet verboden om mededelingen te doen aan derden over enig financieel aspect van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het resultaat van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan of een dergelijke openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
 3.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer immer voor eventuele aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade en tot maximaal het resterende bedrag van de totale overeenkomst vanaf het moment waarop de schade is gemeld.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar betreft, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) voor één jaar.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat de tekortkoming te herstellen.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het verloop van 3 maanden na het ontstaan van de schade.
 6. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2 (overmacht), uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

13. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden alle zaken verstaan die een verlammende werking hebben op de mogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, maar waarvan de oorzaak niet beïnvloedbaar is voor partijen zoals, maar niet beperkt tot: oorlog, (natuur)rampen, gevolgen van terroristische daden en dergelijke. Ook ernstige ziekte of overlijden van opdrachtnemer valt onder overmacht.
 2. Als een partij constateert dat er sprake is van een overmachtssituatie, dan moet dit onverwijld gemeld worden aan de andere partij. De overeenkomst en alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien worden op dat moment opgeschort, totdat de overmachtssituatie is geëindigd.
 3. Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

14. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Apparatuur & software

 1. Indien nodig dient opdrachtgever zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de eventuele bijbehorende (communicatie) kosten.
 2. Indien het voor de uitvoer van de opdracht noodzakelijk is om apparatuur/software aan te schaffen, dan zal dit altijd de verantwoordelijkheid zijn van opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan is software en apparatuur die gangbaar is en waarvan verwacht mag worden dat opdrachtnemer hier zelf over beschikt. (voorbeeld: Een courante versie van Excel)

16. Privacy

 1. Het is opdrachtnemer toegestaan om persoonsgegevens van (medewerkers van) opdrachtgever te verzamelen en te gebruiken, voor alle communicatie zoals, maar niet beperkt tot: verkrijging- en uitvoering van opdrachten, het onderhouden van contacten en voor facturatie.
 2. Na afronding van een opdracht zal opdrachtnemer, indien dit wordt verzocht door opdrachtgever alle contactgegevens van (medewerkers van) opdrachtgever verwijderen, uitgezonderd de gegevens welke wegens een wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld op facturen) behouden dienen te blijven.
 3. Alle contactgegevens die opdrachtnemer heeft van (werknemers van) opdrachtgever, doordat een relatie is aangegaan via sociale media zijn uitgezonderd van het gestelde in artikel 16.2. Indien (medewerkers van) opdrachtgever niet langer contact willen hebben met opdrachtnemer via sociale media, staat het hen vrij om deze relatie op het betreffende medium te verbreken. Dit is nooit de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer zal met de grootst mogelijke zorg omgaan met privacygevoelige informatie die wordt verkregen van opdrachtgever, in de uitoefening van werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van inbreuken op privacy door haar organisatie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid, indien in de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk wordt gemaakt op de privacy van gebruikers, in opdracht van opdrachtgever dan wel niet.

17. Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Indien opdrachtnemer de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal opdrachtnemer opdrachtgevers de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

18. Partiële nietigheid

​Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepaling(en) geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

19. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten zullen in eerste aanleg worden voorgelegd bij de Rechtbank Midden-Nederland te Almere.

20. Vindplaats algemene voorwaarden

De actuele algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elmar Jansen op https://elmar-jansen.nl/algemene-voorwaarden

KVK nummer:​ 73595241